Category Archives: Đặc điểm

NHỊP ĐIỆU THƠ TÂN HÌNH THỨC VIỆT TRONG TIẾN TRÌNH SÁNG TÁC – Khế iêm

Bài viết hy vọng có thể giúp người đọc tự đánh giá thơ, theo đúng [...]

Số mệnh tài năng- Khế iêm

      Mỗi tác phẩm có những cái nhìn khác nhau nhưng chính      [...]