Category Archives: Đặc điểm

ĐỌC – DIỄN THƠ TÂN HÌNH THỨC – BIỂN BẮC

ĐỌC – DIỄN THƠ TÂN HÌNH THỨC ______________________________ Biển Bắc Như chúng ta đã biết, [...]

‘VŨ ĐIỆU KHÔNG VẦN’ VÀ NHỮNG SUY NIỆM VỀ THƠ TÂN HÌNH THỨC – Trần Hoài Anh

Nhưng không, khi đọc tập tiểu luận Vũ điệu không vần của nhà thơ Khế [...]

Theo G. K. Chesterton, nhà thơ, triết gia, kịch tác gia người Anh, “cách mạng [...]