What Influences Art? -MMELVILLE D JACKSON

Nghệ thuật là gì? Nghệ thuật cho thấy lịch sử, nhưng điều quan trọng hơn, nó cho chúng ta thấy một nhận thức về lịch sử. Và chúng ta nên nhớ rằng một tác phẩm nghệ thuật nó không chỉ là một thứ đẹp đẽ, mà nó còn có một thông điệp, và chúng ta cần khám phá ý nghĩa của nó.

Usually words “Influence” and “art” are connected in a sentence like “how art influences your life,” but here we are going to speak about what influences art. Why an artwork is “warts and all,” what made it itself, and the reasons a particular piece of artwork might have its shape, colors, theme and, of course, underlying idea. Generally, for consumers of art, art is a part of our life. We love art because it`s beautiful, because it`s our history, it`s a door to a different world, a world of our imagination and thoughts. But for artist his artwork is a part of him, of his life, it is his perception of some events around him; it is his way to show us history. So any artwork is a result of many factors that influenced the artist. The list of these factors is endless. We are going to talk about what I consider to be the top 3. The #1 is politics, because politics shows the interest of the society, its needs and desires. Politics includes not only the politic of government, but also economics and culture, and all the major events in the world. Plato said that politics is a royal art of managing all other kinds of art. Art, in its direct meaning, is a really powerful instrument of influence, another type of propaganda. And artists use it in order to show their position and set us thinking. The #2 is natural phenomenon. Especially now when the amount of environmental art movements is growing rapidly, we can see the influence of this factor, we can see the artists’ desire to attract our attention to natural problems. The #3 is technology. In comparison with the factors listed above it may sound insignificant, but it`s not. Now is an age of progress, the age of technology. Technology changes us, changes our world and it is one of the major factors that influence politics and natural phenomenon. In addition technology gives to artist new possibilities that result in new art movements and new previously unseen artworks. This is true even when the technology in question is a new way to mix paints, or a newly developed painting tool. Every person is a member of society and artists are no exception, even if they sometimes prefer to remain on the sidelines. Yes, they are making their works because they cannot not to do it, but a fundamental aspect of the process comes from their presence in and relationships within the society. It means that #4 factor must be the artist`s life. His own world: his friends and love, his interests, his childhood, his place of living and so forth. Art shows history, but what is more important, it shows us a perception of history. And we should remember that an artwork it not just a beautiful thing, but it has a message, and we need to discover its sense. Original Fine Art for Sale by Agora Gallery, New York. Buy oil, acrylic & watercolor paintings, photography, sculptures and more from emerging and established artists.

Thông thường các từ “Ảnh hưởng” và “nghệ thuật” được kết nối trong một câu như “nghệ thuật ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào”, nhưng ở đây chúng ta sẽ nói về những gì ảnh hưởng đến nghệ thuật. Tại sao một tác phẩm nghệ thuật là “điểm nhấn và là tất cả”, điều gì đã tạo nên chính nó và lý do một tác phẩm nghệ thuật cụ thể có thể có hình dạng, màu sắc, chủ đề và tất nhiên, ý tưởng cơ bản. Nói chung, đối với người tiêu dùng nghệ thuật, nghệ thuật là một phần của cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi yêu nghệ thuật vì nó đẹp, bởi vì nó là lịch sử của chúng tôi, nó là cánh cửa dẫn đến một thế giới khác, một thế giới của trí tưởng tượng và suy nghĩ của chúng tôi. Nhưng đối với nghệ sĩ, tác phẩm nghệ thuật của anh ta là một phần của anh ta, của cuộc đời anh ta, nó là nhận thức của anh ta về một số sự kiện xung quanh anh ta; đó là cách của anh ấy để cho chúng ta thấy lịch sử. Vì vậy, bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào là kết quả của nhiều yếu tố tác động đến người nghệ sĩ. Danh sách các yếu tố này là vô tận. Chúng ta sẽ nói về thứ mà tôi coi là top 3. Số 1 là chính trị, bởi vì chính trị thể hiện sự quan tâm của xã hội, nhu cầu và mong muốn của xã hội. Chính trị không chỉ bao gồm chính trị của chính phủ, mà còn kinh tế và văn hóa, và tất cả các sự kiện lớn trên thế giới. Plato nói rằng chính trị là một nghệ thuật hoàng gia trong việc quản lý tất cả các loại nghệ thuật khác. Nghệ thuật, theo nghĩa trực tiếp của nó, là một công cụ ảnh hưởng thực sự mạnh mẽ, một loại hình tuyên truyền khác. Và các nghệ sĩ sử dụng nó để thể hiện vị trí của họ và khiến chúng ta phải suy nghĩ. # 2 là hiện tượng tự nhiên. Đặc biệt là hiện nay khi số lượng các phong trào nghệ thuật môi trường đang phát triển nhanh chóng, chúng ta có thể thấy ảnh hưởng của yếu tố này, chúng ta có thể thấy mong muốn thu hút sự chú ý của các nghệ sĩ đối với các vấn đề tự nhiên. Thứ 3 là công nghệ. So với các yếu tố được liệt kê ở trên, nghe có vẻ không đáng kể, nhưng không phải vậy. Bây giờ là thời đại của sự tiến bộ, thời đại của công nghệ. Công nghệ thay đổi chúng ta, thay đổi thế giới của chúng ta và nó là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến chính trị và hiện tượng tự nhiên. Ngoài ra, công nghệ mang đến cho nghệ sĩ những khả năng mới tạo ra các phong trào nghệ thuật mới và các tác phẩm nghệ thuật mới chưa từng thấy trước đây. Điều này đúng ngay cả khi công nghệ được đề cập là một cách mới để pha sơn, hoặc một công cụ sơn mới được phát triển. Mỗi người đều là một thành viên của xã hội và nghệ sĩ cũng không ngoại lệ, ngay cả khi họ đôi khi thích đứng ngoài lề. Đúng, họ đang tạo ra tác phẩm của mình bởi vì họ không thể không làm, nhưng một khía cạnh cơ bản của quá trình này đến từ sự hiện diện của họ trong và các mối quan hệ trong xã hội. Có nghĩa là yếu tố số 4 phải là cuộc sống của nghệ sĩ. Thế giới riêng của anh ấy: bạn bè và tình yêu của anh ấy, sở thích của anh ấy, tuổi thơ của anh ấy, nơi sống của anh ấy, v.v. Nghệ thuật cho thấy lịch sử, nhưng điều quan trọng hơn, nó cho chúng ta thấy một nhận thức về lịch sử. Và chúng ta nên nhớ rằng một tác phẩm nghệ thuật nó không chỉ là một thứ đẹp đẽ, mà nó còn có một thông điệp, và chúng ta cần khám phá ý nghĩa của nó. Tác phẩm Mỹ thuật gốc để bán tại Agora Gallery, New York. Mua tranh sơn dầu, acrylic & màu nước , nhiếp ảnh, tác phẩm điêu khắc và hơn thế nữa từ các nghệ sĩ mới nổi và thành danh.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Đại diện thơ tân hình thức Việt: Hồ Đăng Thanh Ngọc
Bản quyền: www.thotanhinhthuc.com